Handelsbetingelser

 

1. Anvendelse

1.1. Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne, finder disse handelsbetingelser (i det følgende benævnt "Handelsbetingelserne") anvendelse på alle leverancer af produkter, tjenester/ydelser og inventar (i det følgende benævnt "Produktet") fra Frisørland.dk A/S (i det følgende benævnt "Frisørland") til dig (i det følgende benævnt "Køber").
1.2. Disse Handelsbetingelser gælder sammen med ethvert tilbud fra Frisørland, og enhver efterfølgende ordre udstedt af Køber. I tilfælde af uoverensstemmelser, er det Handelsbetingelserne der er gældende.
1.3. Alle priser er ekskl. 25% moms. Den angivne pris på bestillingstidspunktet er den gældende pris. Varer faktureres til den aktuelle pris på bestillingstidspunktet, og prisen ændres ikke hverken ved prisfald eller prisstigning. Der tages forbehold for prisfejl mv. som følge af valutaændringer, force majeure, leveringssvigt, afgiftsændringer, udsolgte varer og trykfejl.

 

2. Levering

2.1. I det omfang Køber bestiller produkter hos Frisørland, vil Frisørland informere om, hvorvidt Frisørland kan levere de ønskede produkter, herunder hvornår levering kan forventes. Frisørland er aldrig forpligtet til at acceptere en ordre.
2.2. Alle ordrer over kr. 750,- ekskl. moms, leveres som udgangspunkt fragtfrit ved bestilling af hårprodukter og tilbehør.
Fragt på møbler og inventar beregnes på baggrund af flere faktorer; vægt, størrelse og varetype. Fragtbeløbet vil altid blive oplyst til Køber og vil i så fald fremgå på ordrebekræftelsen, ved tjek ud i indkøbskurven på websitet eller blive oplyst af kundeservice ved telefonisk ordreafgivelse.
2.3. Frisørland vil, så vidt muligt, sikre at levering sker på det aftalte tidspunkt. Hvis der ikke er aftalt leveringstid, vil levering ske så hurtigt som muligt, under hensyntagen købers ønsker.
2.4. Der skal altid være en kontaktperson til stede ved levering på aftalte tidspunkt. Hvis Frisørland’s leveringsmand kører forgæves/møder tom salon, opkræves gebyr svarende levering med fragtmand.
2.5. I tilfælde af at leveringen er forsinket, vil Frisørland underrette Køber med angivelse af årsagen til forsinkelsen, og angivelse af hvornår levering kan forventes. Såfremt Frisørland ikke leverer inden for denne yderligere frist, og forsinkelsen ikke kan tilskrives Frisørland, er Køber ikke berettiget til at opsige leverancen.
2.6. Såfremt leveringsdato er mere end 90 dage fra bestillingsdato, skal der betales 50% forud ved bestilling/ordreafgivelse.
2.7. Frisørland leverer/bærer som udgangspunkt Produktet/inventar ind i salonen, såfremt forholdende tillader det (niveaufri adgang + passende døråbning). Frisørland er aldrig forpligtet til at bære ind, hvis leveringsmanden skønner at adgangsforholdene ikke er tilstrækkelige.

 

3. Betaling og bestilling

3.1. Betalingsbetingelserne fremgår på hjemmesiden i forbindelse med afslutning af køb eller på faktura. På inventar er det som udgangspunkt altid netto kontant før levering.
3.2. Såfremt køber ikke betaler rettidigt, er Frisørland berettiget til at beregne morarenter fra den dag, hvor betalingen burde være foretaget.
3.3. Rentesatsen er pt. 0,6 pr. måned.
3.4. I tilfælde af for sen betaling fra Købers side, er Frisørland berettiget til, efter eget skøn, at suspendere yderligere leverancer, indtil fuld og effektiv betaling har fundet sted.
3.5. Hvis køber mere end én gang har undladt at betale udestående fakturaer rettidigt, er Frisørland berettiget til at kræve forudbetaling for alle fremtidige leverancer.
3.6. Frisørland tilbyder også leasing på inventar i samarbejde med Pacta Leasing A/S.
Alle leasingsager udregnes individuelt og forudsætter positiv kreditvurdering ved Pacta Leasing A/S. Minimums lånebeløb er 10.000,- ekskl. moms og levering. 
3.7. Ved specialbestillinger på inventar (ændring af farver, mål, specifikationer på møblet eller ændringer/tilføjelser som går ud over Frisørland’s normale sortiment) skal der betales 50% forud ved bestilling, medmindre andet er aftalt med Sælger. 

 

4. Ejendomsforbehold

4.1. Alle produkter, tilbehør, inventar m.v. forbliver Frisørlands ejendom, indtil fuld og endelig betaling har fundet sted. Dette ejendomsforbehold berører ikke risikoovergangen.
Såfremt der er indgået leasingaftale, overgår ejendomsforbeholdet til leasingfirmaet Pacta Leasing A/S.

 

5. Videresalg

5.1. Samtlige produkter købt af Frisørland må ikke uden forudgående skriftligt samtykke fra Frisørland, i hvert enkelt tilfælde, videresælges til grossister eller andre der køber produkterne med videresalg for øje. Produkterne må således alene videresælges til slutbrugere heraf. Dette er dog ikke gældende for inventar og tilbehør.
5.2. Ved videresalg af produkterne over internettet forpligter Køber sig til at overholde Frisørlands til enhver tid gældende retningslinjer herfor. Således er Køber alene berettiget til at videresælge produkterne over internettet, såfremt:
a) sådant salg er accessorisk i forhold til Købers salg af produkter i en fysisk butik, og således maksimalt udgør en mindre del af Købers samlede omsætning og
b) såfremt køber på den hjemmeside hvorfra produkterne videresælges, klart angiver hvor Købers fysiske butik forefindes, herunder at salget fra hjemmesiden er accessorisk salget fra den fysiske butik.

 

6. Køber

6.1. Frisørland handler kun produkter med professionelle frisører, frisørsaloner og internetbutikker med fysiske butikker.
Enhver har mulighed for at købe inventar hos Frisørland. Dog er Frisørland aldrig forpligtet til at acceptere en ordre.
6.2. Hvis Køber af produkter ikke har tilstrækkelig uddannelse i frisørfaget, anses Køber for at have misligholdt Aftalen, jf. punkt 10.2.

 

7. Mangler og reklamation

7.1. Frisørland indestår for at de leverede Produkter lever op til de respektive specifikationer.
7.2. Køberen skal give meddelelse til Frisørland, såfremt Køber identificerer en fejl eller mangel ved Produkterne. Sådan meddelelse skal ske straks og ikke senere end 7 dage efter leveringsdatoen.
a) Ved inventar skal eventuelle synlige skader og/eller mangler reklameres til Frisørland indenfor 24 timer fra modtagelsen.
7.3. Frisørland kan efter eget skøn, vælge enten at levere et erstatnings-produkt eller kreditere Køber for det betalte beløb, i tilfælde af at der konstateres en fejl eller mangel. Samtlige defekte produkter, skal returneres til Frisørland.
7.4. Køber kan alene påberåbe sig fejl og mangler såfremt orientering herom er fremsendt til Frisørland senest 12 måneder efter levering af de Produkter/tilbehør/inventar den pågældende fejl/mangel vedrører.
7.5. Frisørland er ikke ansvarlig for eventuelle skader, der opstår som følge af forkert brug af Produkterne/tilbehøret/inventaret.
7.6 Der gives 1 års garanti på Produkter/tilbehør/inventar. Garanti gælder fra fakturadato og dækker ikke: udefrakommende skader, manglende vedligeholdelse/forkert håndtering, betræk på møbler, og almindeligt slid. Der ydes ikke garanti på brugt-, demo- og restvarer.

 

8. Produktansvar

8.1. Frisørland’s ansvar for død, personskade eller for skade på fast ejendom eller løsøre forårsaget af defekter ved Produkterne er begrænset til det ansvar, der er fastsat i medfør af de ufravigelige regler i den europæiske produktansvarslovgivning.
8.2. Frisørland er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre forvoldt af Produkterne efter det er blevet leveret, og mens det er i besiddelse af Køber.
8.3. Hvis et krav i forbindelse med en sådan skade og / eller personskade, som beskrevet i de foregående bestemmelser indgives af en tredjepart mod en af parterne, skal denne part straks underrette den anden part herom skriftligt.

 

9. Fortrolighed & immaterielle rettigheder

9.1. Hver af parterne skal behandle alle oplysninger modtaget fra den anden part som fortrolige, og må således ikke videregive sådanne informationer til tredjemand.
9.2. Disse handelsbetingelser udgør ikke, medmindre andet udtrykkeligt er angivet, en licens til nogen af parterne i henhold til patenter, varemærker eller ophavsrettigheder, der tilhører anden part.

 

10. Ansvarsbegrænsninger

10.1. Frisørland vil til enhver tid, i det omfang rimeligt kommercielt muligt, bistå Køber i alle spørgsmål vedrørende Produkterne/tilbehøret/inventaret, men UANSET GRUNDEN HERTIL, kan Frisørlands ansvar aldrig overstige fakturaværdien for de pågældende Produkter, der var årsag til det pågældende ansvar.
10.2. Ingen part er ansvarlig overfor den anden part, for noget indirekte tab, herunder tab af goodwill, tab af profit samt ethvert andet indirekte tab. Undtaget herfra er overtrædelse af punkt 5.

 

11. Lovvalg og værneting

11.1. Enhver tvist mellem parterne er underlagt dansk ret, dog undtaget dansk rets værnetingsregler.
11.2. Parterne er enige om at en tvist mellem parterne skal behandles af retten ved Frisørland’s hjemsted.

 

12. Returnering og fortrydelsesret

12.1. Returnering af varer skal altid aftales forud, skriftligt via email (support@frisorland.dk) eller ved kontakt på Frisørland’s hovednummer på +45 87 27 10 60.
a) Vi bytter hårprodukter med et smil, så længe at varen er under ét år fra købsdato og kurant. Hårprodukterne skal indleveres på vores adresse i Viborg. Alternativt kan hårprodukterne medtages af distriktets sælger, men kun efter klar aftale med den pågældende sælger.
b) Beskadigede/brugte varer, varer med udgået design eller varer over udløbsdato kan ikke returneres. Når en vare er returneret til Frisørland, tilbagesendes den ikke til salonen.
12.2 Der ydes ikke fortrydelsesret/returneringsmuligheder på følgende, medmindre andet er skriftligt aftalt/fremgår af ordrebekræftelse:
- Inventar
- Klik og hent varer
- Bestillingsvarer (Varer, som er fremstillet efter Købers specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg)
- Brugt-, demo-, rest-, outlet- og tilbudsvarer