Handelsbetingelser

 

1. Anvendelse

1.1. Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne, finder disse handelsbetingelser (i det følgende benævnt "Handelsbetingelserne") anvendelse på alle leverancer af produkter og tjenester (i det følgende benævnt "Produktet") fra Frisørland.dk A/S (i det følgende benævnt "Frisørland") til dig (i det følgende benævnt "Køber").
1.2. Disse Handelsbetingelser gælder sammen med ethvert tilbud fra Frisørland, og enhver efterfølgende ordre udstedt af Køber. I tilfælde af uoverensstemmelser, er det Handelsbetingelserne der er gældende.

 

2. Levering

2.1. I det omfang Køber bestiller produkter hos Frisørland, vil Frisørland informere om hvorvidt Frisørland kan levere de ønskede produkter, herunder hvornår levering kan forventes. Frisørland er aldrig forpligtet til at acceptere en ordre.
2.2. Alle ordrer over kr. 750,- ekskl. moms, leveres fragtfrit. Dette er kun gældende for produkter og tilbehør.
Fragt på inventar kan variere alt efter mængde og/eller varetype.  
2.3. Frisørland vil, så vidt muligt, sikre at levering sker på det aftalte tidspunkt. Hvis der ikke er aftalt leveringstid, vil levering ske så hurtigt som muligt, under hensyntagen købers ønsker.
2.4. Tilfælde af at leveringen er forsinket, vil Frisørland underrette Køber med angivelse af årsagen til forsinkelsen, og angivelse af hvornår levering kan forventes. Såfremt Frisørland ikke leverer inden for denne yderligere frist, er Køber berettiget til at opsige leverancen.

 

3. Betaling

3.1. Betalingsbetingelserne fremgår på hjemmesiden i forbindelse med afslutning af køb eller på faktura.
3.2. Såfremt køber ikke betaler rettidigt, er Frisørland berettiget til at beregne morarenter fra den dag, hvor betalingen burde være foretaget.
3.3. Rentesatsen er CIBOR (Copenhagen Interbank Offered Rate) plus 10 pct.
3.4. I tilfælde af for sen betaling fra Købers side, er Frisørland berettiget til, efter eget skøn, at suspendere yderligere leverancer, indtil fuld og effektiv betaling har fundet sted.
3.5. Hvis køber mere end én gang har undladt at betale udestående fakturaer rettidigt, er Frisørland berettiget til at kræve forudbetaling for alle fremtidige leverancer.

 

4. Ejendomsforbehold

4.1. Alle produkter, tilbehør, inventar m.v. forbliver Frisørlands ejendom, indtil fuld og endelig betaling har fundet sted. Dette ejendomsforbehold berører ikke risikoovergangen.

 

5. Videresalg

5.1. Samtlige produkter købt fra Frisørland må ikke uden forudgående skriftligt samtykke fra Frisørland, i hvert enkelt tilfælde, videresælges til grossister eller andre der køber produkterne med videresalg for øje. Produkterne må således alene videresælges til slutbrugere heraf.
5.2. Ved videresalg af produkterne over internettet forpligter Køber sig til at overholde Frisørlands til enhver tid gældende retningslinjer herfor. Således er Køber alene berettiget til at videresælge produkterne over internettet, såfremt:
a) sådan salg er accessorisk i forhold til Købers salg af produkter i en fysisk butik, og således maksimalt udgør en mindre del af Købers samlede omsætning og
b) såfremt køber på den hjemmeside hvorfra produkterne videresælges, klart angiver hvor Købers fysiske butik forefindes, herunder at salget fra hjemmesiden er accessorisk salget fra den fysiske butik.

 

6. Køber

6.1. Frisørland handler kun med professionelle frisører og frisørsaloner.
6.2. Hvis køberen ikke har tilstrækkelig uddannelse i frisørfaget anses køberen for at have misligholdt Aftalen, jf. punkt 10.2.

 

7. Mangler

7.1. Frisørland indestår for at de leverede Produkter lever op til de respektive specifikationer.
7.2. Køberen skal give meddelelse til Frisørland såfremt Køber identificerer en fejl eller mangel ved Produkterne. Sådan meddelelse skal ske straks.
7.3. Frisørland kan efter eget skøn, vælge enten at levere et erstatnings-produkt eller kreditere Køber for det betalte beløb, i tilfælde af at der konstateres en fejl eller mangel. Samtlige defekte produkter, skal returneres til Frisørland.
7.4. Køber kan alene påberåbe sig fejl og mangler såfremt orientering herom er fremsendt til Frisørland senest 12 måneder efter levering af de Produkter den pågældende fejl/mangel vedrører.
7.5. Frisørland er ikke ansvarlig for eventuelle skader, der opstår som følge af forkert brug af Produkterne.

 

8. Produktansvar

8.1. Frisørlands ansvar for død, personskade eller for skade på fast ejendom eller løsøre forårsaget af defekter ved Produkterne er begrænset til det ansvar, der er fastsat i medfør af de ufravigelige regler i den europæiske produktansvarslovgivning.
8.2. Frisørland er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre forvoldt af Produkterne efter det er blevet leveret, og mens det er i besiddelse af Køber.
8.3. Hvis et krav i forbindelse med en sådan skade og / eller personskade, som beskrevet i de foregående bestemmelser indgives af en tredjepart mod en af parterne, skal denne part straks underrette den anden part herom skriftligt.

 

9. Fortrolighed & immaterielle rettigheder

9.1. Hver af parterne skal behandle alle oplysninger modtaget fra den anden part som fortrolige, og må således ikke videregive sådanne informationer til tredjemand.
9.2. Disse handelsbetingelser, udgør ikke, medmindre andet udtrykkeligt er angivet, en licens til nogen af parterne i henhold til patenter, varemærker eller ophavsrettigheder, der tilhører anden part.

 

10. Ansvarsbegrænsninger

11.1. Frisørland vil til enhver tid i det omfang rimeligt kommercielt mulig bistå Køber i alle spørgsmål vedrørende Produkterne, men UANSET GRUNDEN HERTIL, kan Frisørlands ansvar aldrig overstige fakturaværdi-en for de pågældende Produkter, der var årsag til det pågældende ansvar.
11.2. Ingen part er ansvarlig overfor den anden part, for noget indirekte tab, herunder tab af goodwill, tab af profit samt ethvert andet indirekte tab. Undtaget herfra er overtrædelse af punkt 5.

 

11. Lovvalg og værneting

12.1. Enhver tvist mellem parterne er underlagt dansk ret, dog undtaget dansk rets værnetingsregler.
12.2. Parterne er enige om at en tvist mellem parterne skal behandles af retten ved Frisørlands hjemsted.